Privacy

CUMELA Verzekeringen heeft als kernactiviteit het adviseren over en het bemiddelen in financiële diensten en producten. Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken we een veelheid van persoonsgegevens.

Onze contactgegevens:

CUMELA Verzekeringen bv
Postbus 1156
3860 BD NIJKERK
033-2474960
verzekeringen@cumela.nl
www.cumelaverzekeringen.nl

Waarom deze verklaring?

We zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u heeftt ten aanzien van jouw eigen gegevens. In deze Privacy Verklaring informeren we u hierover. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

1. Soorten gegevens

 1. Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:
  • contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
  • leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
  • gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs);
  • gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
  • gegevens over financiële situatie, vermogen, en eventuele schulden;
  • gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen;
  • bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (in sommige gevallen);
  • gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien relevant);
  • gegevens over ingediende claims/claimhistorie;
  • (overige gegevens).
 2. Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen we dat uiterst zorgvuldig, en doorgaans alleen met uw toestemming.

2. Doelen van de verwerking van gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:

 • het beoordelen en accepteren van potentiële klanten;
 • het (laten) beheren van onze relatie met (potentiele) klanten en bezoekers;
 • het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;
 • het adviseren over financiële producten en overeenkomsten;
 • het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
 • het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming;
 • het uitvoeren van (gerichte) marketing­ en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiele) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.

3.   Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële dienst;
 • het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze bemiddeling tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;
 • de uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen jouw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

 1. Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.
 2. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

 5. Informatie, wijziging en bezwaar

 1. U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.
 2. Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:
  • of wij uw persoonsgegevens verwerken;
  • de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
  • inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
  • bezwaren tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens;
  • aanpassing van jouw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
  • beperking van uw persoonsgegevens;
  • verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
  • overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw verzoek;
  • overleg met onze functionaris gegevensbescherming Mevr. G. van de Bunt te bereiken via 033 -247 49 60 of fg@cumela.nl ;
  • vragen over de inhoud van deze Privacy Verklaring.
 3. Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we u dit gemotiveerd laten weten.

 6. Beveiliging van uw gegevens

 Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

7. Verstrekken van gegevens aan derden

 1. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.
 2. Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:
  • financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie we voor u een financieel product aanvragen, of bij wie u een financieel product hebt dat wij voor u beheren, of waarbij we u begeleiden tijdens de looptijd van het product;
  • personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
  • externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener of ons (direct) marketingbureau;
  • schade-experts, databases gericht op fraudebestrijding zoals Fish en Cis
  • advocaten, accountants (in voorkomende gevallen).
 3. Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

8. Wijzigingen van deze Privacy Verklaring

Het kan voorkomen dat we deze Privacy Verklaring in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds de meest actuele verklaring.

9. Klachtrecht

 1. Bent u het niet eens met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of omgaan met jouw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op via onze functionaris gegevensbescherming.
 2. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.
Auteur: 
Henk de Jong

Wilt u een medewerker ziek of hersteld melden?

Direct naar verzuimsignaal