Risicobeheer

Als ondernemer draagt u de verantwoordelijkheid voor de continuïteit van uw bedrijf. Dat is van groot belang voor uzelf, maar ook voor uw personeel en andere betrokkenen. Het is goed om na te denken over de risico’s die door en binnen uw bedrijf gelopen worden en op welke manier deze risico’s weggenomen of verminderd kunnen worden. Daarbij willen wij u graag terzijde staan.

In het kader van risicobeheer nemen onze medewerkers een aantal stappen met u door:

  • Inventarisatie, na ondermeer uitgebreide gesprekken met u en uw medewerkers
  • Evaluatie, waarbij de omvang en de mogelijke gevolgen van bestaande risico’s voor u in beeld worden gebracht.
  • Samen met u een plan van aanpak maken, waarin doelen worden gesteld, de te nemen maatregelen concreet worden benoemd en een tijdspad wordt aangegeven
  • Het doorvoeren van de maatregelen en het begeleiden van de verdere trajecten.

Het belang van preventie
Een belangrijk onderdeel van risicobeheer is preventie. Het doel daarvan is het voorkomen van schade of tenminste het verminderen van de (financiële) gevolgen van een schade. Samen met u zoeken we naar de juiste en meest effectieve combinatie van maatregelen.

U kunt denken aan het verbeteren van onveilige (werk)situaties. Een veel groter risico is echter de menselijke factor. Door te praten met uw medewerkers en hen voor te lichten en te begeleiden in het dagelijkse werk kan onveilig gedrag veranderd worden. Vaak is het een kwestie van bewustwording van risico’s en hoe daarmee omgegaan kan worden. 

Verzekeringen
Sluitpost van risicobeheer vormen de verzekeringen of het reserveren van gelden om daarmee de financiële gevolgen op te vangen, als een risico zich voordoet en tot schade leidt. U bepaalt welke risico’s u zelf wilt lopen en welke risico’s u wilt verzekeren.

Meer weten?
Wilt u meer weten over risicobeheer of wilt u gebruik maken van onze diensten? Wilt u verder praten over preventie binnen uw bedrijf? Of wilt u hulp bij het vaststellen van uw verzekeringsbehoefte? Bel (033) 2474960 of stuur een mail aan verzekeringen@cumela.nl.

Wilt u een medewerker ziek of hersteld melden?

Direct naar verzuimsignaal